انسانک

موضوع : اجتماعی

میزبان : نام میزبان پادکست

میهمانان : میهمان

درباره پادکست :

پادکست انسانک تاملی است در تجربیات زیسته و زندگی جاری به روایت حسام ایپکچی

شاخص های پادکست :